Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Vår ideologi » Hjälpverksamhet

Hjälpverksamhet

Lars Ullman, som skapade Ruby och Lars Ullmans stiftelse, vid en stipendieutdelning under rikstinget i Stockholm 2015.

Bifrostorden har som ett av sina ändamål att bedriva hjälpverksamhet. Vi inom Logen 5 Åsagård hedrar detta ändamål genom ett antal stiftelser och hjälpverksamheter drivna både av logen och av enskilda eller grupper av logens bröder.

Bifrostordens fonder och stiftelser

Alhild och Einar Byströms stiftelse

En stiftelse som tillhör logen 5 Åsagård. Makarna Alfhild och Einar Byström skapade skänkte ett grundkapital som utgjorde stiftelsens bas. Stiftelsen placerar sitt kapital och avkastningen används till att möjliggöra utåtriktad stödjande verksamhet av social eller kulturell natur. Varje år delar vår stiftelse ut medel till framför allt ungdomar inom kulturområdet. Man kan via Åsagård söka stipendium fortlöpande under året.

Ruby & Lars Ullmans Stiftelse

Stiftelsen bildades genom att makarna Ruby och Lars Ullman från Åsagård skänkte ett stiftelsekapital.

Stiftelsen skall ha till huvudsakliga ändamål :

  • att lämna anslag för studier och utbildning såväl inom Sverige som utom, samt därmed jämförlig till ungdom eller grupp ungdomar, som utbildar sig inom konstarterna teater, musik, sång, balett eller svensk folkdans. Detta pris delas ut vid tid som Ullmanstiftelsen beslutar.
  • att lämna anslag för fortsatt utbildning kallat ”Bifrostpriset” till yngre scenisk aktör/aktris, en eller fler, som under det gångna året visat prov på stort kunnande.

Bifrostpriset delas ut vid Ordens riksting. Nominering till Bifrostpriset sänds via logerna till OC, senast 31 december, året innan riksting. Ansökan skall innehålla information om den föreslagna stipendiaten. Även BDRs damloger har möjlighet att nominera till detta pris.

Dessutom delas ytterligare ett stipendium ut, enligt punkt 1 ovan. Huvudsakligen i samband med Bifrostordens och BDRs vårsoaré. Även till dessa stipendier kan logerna kontinuerligt lämna förslag till OC.

Fred Norinders Stiftelse

Stiftelsen bildades genom ett arv från Bifrostbrodern Fred Norinder i logen 1 St. Örjan.

Stiftelsen har till sitt huvudsakliga ändamål att lämna anslag för studier och utbildning, såväl inom Sverige som utom, samt därmed jämförlig till ungdom eller grupp ungdomar, som utbildar sig i konstarterna teater, musik, sång, balett eller svensk folkdans.

Förslag till stipendiater kan kontinuerligt insändas till OC via logerna.

Minnesfonden

Vid begravningar, förekommer ofta insamlingar till olika ändamål. Varför inte hjälpa Din Orden att hjälpa ?

Avliden broder kan värdigt hedras genom att ett gåvobelopp till Minnesfonden insättes på Bifrostordens postgiro 19 99 71-3 och märkes « Minnesfonden ». Ange även eventuell text, såsom hälsning och avsändare till anhöriga. Fondens avkastning används för hjälpverksamhet.

Ordens Styrande Mästares Fond

Ändamålet är även här hjälpverksamhet bland behövande, även Bifrostbröder. Medel kan insättas på Bifrostordens postgiro 19 99 71-3. Ansökan genom logerna. Märkes « OSM Fonden ». Ange även här eventuell text, till den eller det som ni vill hedra.

Understödsfonden

Enligt vår konstitution bidrar varje broder årligen med 10 kr till Understödsfonden. Fonden kan användas främst för inre hjälpverksamhet.

Att söka medel ur stiftelser och fonder

Gemensamt för alla våra fonder och stiftelser är att ansökan om medel avseende stipendier och dylikt sändes till OC via någon av våra loger. Se eventuella datum ovan, när ansökan skall vara tillhanda.

Önskas vidare information om vår hjälpverksamhet, kontakta densamme via Bifrostordens kansli.